മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ എന്ന ഗാനം ഒരു കിടിലൻ വോയ്‌സിൽ കേൾക്കാം..

മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ എന്ന ഗാനം ഒരു കിടിലൻ വോയ്‌സിൽ കേൾക്കാം. മാനത്തെ വെള്ളിത്തേര് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനസിൻ മടിയിലെ മാന്തളിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഗായകനായ പാട്രിക് മൈക്കലിൻറെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കാം..

About admin365 11216 Articles
Prominent blogger and web administrator with over 10 years experience.