നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം മോശമാകുന്നത് ജാതകദോഷമോ ?

നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ഓർത്തു നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ശർമ്മാജി പറയുന്നതു ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ ..