ഭാവനയുടെ ‘വിളക്കുമരം’ എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഫോട്ടോസ് കാണാം

0

Vilakkumaram is an Upcoming Malayalam Movie. Starring Bhavana, Manoj K Jayan, Anjali directed by Vijay Menon. Nandhu, Neena Kurup and many others also seen in this movie.


ഭാവനയുടെ വിളക്കുമരം എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഫോട്ടോസ് കാണാം

 

About Author