മലയാളി മങ്കയായി അൻസിബ തിളങ്ങി : ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

0

Ansiba is a South Indian actress who acts in Tamil and Malayalam language films. She is also a Televison anchor now. She made her debut as a school girl in Innathe Chintha Vishayam in the year 2008. She rose to fame through the Jeethu Joseph movie ‘Drishyam’ in 2013 .

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ : https://goo.gl/ZxZvLE

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ : https://goo.gl/ZxZvLE

About Author