റോസാപ്പൂ പോലെ ഹണി റോസ് : ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട് കാണാം

0

Honey Rose is a south Indian actress who mainly acts in Malayalam language films. She made her film debut through Vinayan film ‘Boy Friend’ in 2005. She also appeared in Tamil, Telugu and Kannada language films.

 കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ : https://goo.gl/u0Y3xg

 കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ : https://goo.gl/u0Y3xg

About Author